FÖR PROFESIONELLA

Diverse resurser för dig som träffar barn med hörselnedsättning i ditt jobb som till exempel som audionom, lopgoped, hörselpedagog eller lärare

De resurser som finns här kan du ladda ner från webshopen eller direkt ifrån denna sida.

LINGS SPRÅKLJUD

För att ett barn med hörselnedsättning ska kunna använda sitt lyssnande till att utveckla talat språk är det mycket viktigt att tekniken både är rätt och att den fungerar som den ska.


En test-procedur som du kanske har hört talas om är Lings språkljud (1976, 1989) vars fördel är att det enkelt kan användas av alla; audionomer, logopeder, lärare och föräldrar, för att screena om barnet kan höra olika språkljud när hen använder sina hörselhjälpmedel.  


Språkljuden [mm], [aa], [oo], [ii], [sch] och [ss] är utvalda för att representera det mänskliga talet och inriktar sig på de olika frekvensområdena (bas, mellan, diskant),


Ling-proceduren tillåter att man kan testa olika steg i barnets lyssnarutveckling. Den mest grundläggande nivån är förmågan att detektera, därefter förmågan att diskriminera och till sist förmågan att repetera. När man använder Lings språkljud bör man starta på en nivå som fungerar och därefter jobba sig mot en högre lyssnarförmåga.


Growing Listening Minds (GLM) har tillsammans med logoped Malin Lindgren på Skånes Universitetssjukhus tagit fram material och instruktioner som du enkelt kan ladda ner från hemsidan. Sätt igång och lek er fram.


För dig som vill läsa och lära dig mer om Lings språkljud så finns det mycket litteratur. Här nedan följer några länkar:

Ling 6 Sound Test and Children with Hearing Loss (hearinghealthmatters.org)


Rehab At Home: Ling Six Sound Test | MED-EL - YouTube

DEN STORA FONEMSTUNDEN

Barn som har en hörselnedsättning behöver på ett helt annat sätt än barn utan hörselnedsättning lära sig att lyssna efter de språkljud (fonem) som bygger upp det talade språket. Ett roligt och enkelt sätt att göra det är att koppla ihop olika språkljud med bilder eller föremål. Ex när man leker med en orm lägger man till ljudet ssss.

Growing Listening Minds har tillsammans med logoped Malin Lindgren på audiologiska mottagningen vid Skånes universitetssjukhus gjort postern "den stora fonemstunden”. Denna poster kan användas för att lära barn med hörselnedsättning att lyssna efter, och känna igen, samtliga 28 olika fonem som finns i svenskan.

SELF ASSESSMENT OF COMMUNIATION-ADOLESCENT (SAC-A)

SAC-A syftar till att undersöka hörselmedvetenhet samt känslor kring kommunikation och sociala relationer hos barn och ungdomar med hörselnedsättning. Svaren man får när man använder SAC-A  kan man ha som samtalsunderlag i det direkta mötet med barnet/ungdomen och/eller vårdgivaren. Utöver det får man ökad förståelse för barnets individuella behov och kan utvärdera behovet av eventuella ytterligare insatser. 

Vill du läsa mer om SAC-A, ladda ner Judy Elkayam och Kris English artikel här: 3-article-10.pdf (edaud.org)

P.E.A.C.H PARENTS` EVALUATION OF AURAL/ORAL PERFORMANCE OF CHILDREN FUNCTIONAL ASSESSMENT

P.E.A.C.H syftar till att undersöka lyssnarförmåga hos barn med hörselnedsättning. Genom att använda P.E.A.C.H kan man undersöka barns förmåga att lyssna i vardagslivets olika kommunikations- och lyssnarsituationer.


Formuläret riktar sig till vårdnadshavare till barn från 0 månader till 19 år, och kan användas på barn med allt från mild till grav hörselnedsättning och som använder hörapparater och/eller cochleaimplantat (CI).

PEACH Rating Scale har blivit översatt till svenska och validerats av Brännström, Ludvigsson, Morris och Ibertsson (2014).

Artikel finns att hämta här:https://doi.org/10.3109/21695717.2014.903030

T.E.A.C.H TEACHER’S EVALUATION OF AURAL/ORAL PERFORMANCE OF CHILDREN FUNCTIONAL ASSESSMENT

T.E.A.C.H syftar till att undersöka lyssnarförmåga hos barn med hörselnedsättning. Genom att använda T.E.A.C.H kan man  undersöka barns förmåga att lyssna i skolans olika kommunikations- och lyssnarsituationer. Formuläret bidrar därmed bland annat till kunskap om hur väl ett barns hörapparater eller CI fungerar i skolmiljö.

Uppsats finns att hämta här: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/7369760

AUDITORY BEHAVIOUR IN EVERYDAY LIFE (ABEL)

FUNCTIONAL ASSESSMENT

ABEL syftar till att undersöka utvecklingen av lyssnarförmåga och kommunikativförmåga hos barn med hörselnedsättning.

ABEL riktar sig till vårdnadshavare till barn som är 2-14 år och består av 24 påståenden. De 24 påståendena syftar till att undersöka tre olika förmågor, samtliga kopplade till lyssnarförmåga. Purdy et al. kallar dessa 1. aurala-orala aspekter, 2. medvetenhet om ljud i omgivningen samt  3. sociala/kommunikativa förmågor


ABEL har blivit översatt till svenska och validerats av Malin Svensson, Pernilla Kile, Jonas Brännström och Tina Ibertsson 

Artikel finns att hämta härhttps://doi.org/10.1044/1059-0889(2002/010)

Uppsats finns att hämta härhttp://lup.lub.lu.se/student-papers/record/4463552

 - THE CHILDHOOD HEARING LOSS QUESTION PROMPT LIST FOR PARENTS” (QPL)/

- FRÅGESTÄLLNINGSLISTA FÖR FÖRÄLDRAR TILL BARN MED HÖRSELNEDSÄTTNING (QPL)

Som förälder är det mycket ny information som ska bearbetas och läras in i samband med att ett barn med hörselnedsättning diagnosticeras.


QPL är en frågeställningslista som syftar till att vägleda föräldern i att identifiera vilka eventuella frågor eller funderingar man har i stunden, och sätta ord på dessa. Man kan som förälder förbereda sig inför ett möte med audionomen genom att utifrån denna frågeställningslista välja en eller flera frågor som återspeglar vad som är viktigast att få svar på just nu.


English K, Walker E, Farah K, et al. (2017) skriver i artikeln “Implementing Family-Centered Care in Early Intervention for Children with Hearing Loss: Engaging Parents with a Question Prompt List (QPL)”om vikten av att tidigt involvera familjen i habiliteringen av barn med hörselnedsättning (se länk nedan). Som ett led i detta arbete utvecklade Phonak tillsammans med ovan nämnda forskare ”The Childhood Hearing Loss Question Prompt List for Parents” (QPL).


Denna frågelista har nu översatts till Svenska av undertecknad, och finns att ladda ner på Phonaks hemsida Question Prompt Lists (phonakpro.com) eller här nedan.

English et al. (2017) skriver: “the use of a QPL with families provides important social and emotional support by encouraging families to share their questions and concerns about their child’s journey with the audiologist. Vidare menar författarna att audionomen genom att använda denna frågelista främjar utvecklingen av föräldrarnas förmåga att fatta välgrundade beslut, vilket enligt författarna är en av audionomens viktigaste roller under barns tidiga år.

Känn er fria att använda denna icke-validerade översättning som ni själva vill. Visst hade det varit intressant att ta reda på mer om hur detta instrument bäst kan avvändas kliniskt?

Implementing Family-Centered Care in Early Intervention for Children with Hearing Loss: Engaging Parents with a Question Prompt List (QPL) - The Hearing Review – a MEDQOR brand


Referens

English K, Walker E, Farah K, et al. Implementing family-centered care in early intervention for children with hearing loss: Engaging parents with a question prompt list (QPL). Hearing Review. 2017;24(11):12-18.